Eupeodes lucasi GarcIa & Láska, 1983


Africa Asia Europe Middle East South America USA World

Biotoop:

Flight period: 1282

Larvae: 1454

Remark(s):

Search for Eupeodes or Eupeodes lucasi